فعالیت‌های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

Home / فعالیت‌های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

فعالیت‌های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس فعالیت‌های حوزه متبوع خود در سه ماه گذشته را تشریح کرد.

فعالیت‌های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس فعالیت‌های حوزه متبوع خود در سه ماه گذشته را تشریح کرد.
فعالیت‌های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس