فضای سایبری عمیق‌تر شناخته و مدیریت شود

Home / فضای سایبری عمیق‌تر شناخته و مدیریت شود

فضای سایبری عمیق‌تر شناخته و مدیریت شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تأکید کرد: لازم است فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی در کنار هم بررسی و فضای سایبری عمیق‌تر شناخته و مدیریت شود.

فضای سایبری عمیق‌تر شناخته و مدیریت شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تأکید کرد: لازم است فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی در کنار هم بررسی و فضای سایبری عمیق‌تر شناخته و مدیریت شود.
فضای سایبری عمیق‌تر شناخته و مدیریت شود