فرصت‌های تجاری کشاورزی از دست می‌روند/اما واگرهای توسعه کشاورزی

Home / فرصت‌های تجاری کشاورزی از دست می‌روند/اما واگرهای توسعه کشاورزی

فرصت‌های تجاری کشاورزی از دست می‌روند/اما واگرهای توسعه کشاورزی
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی شکوفایی کشاورزی را در صنعتی شدن کشاورزی دانست و تصدی‌گری دولت در این حوزه را خلاف قانون برشمرد.

فرصت‌های تجاری کشاورزی از دست می‌روند/اما واگرهای توسعه کشاورزی

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی شکوفایی کشاورزی را در صنعتی شدن کشاورزی دانست و تصدی‌گری دولت در این حوزه را خلاف قانون برشمرد.
فرصت‌های تجاری کشاورزی از دست می‌روند/اما واگرهای توسعه کشاورزی