فردا 3 تیم با هم رقابت‌می‌کنند/ از گل‌های زده سپاهان هم بگویید

Home / فردا 3 تیم با هم رقابت‌می‌کنند/ از گل‌های زده سپاهان هم بگویید

فردا 3 تیم با هم رقابت‌می‌کنند/ از گل‌های زده سپاهان هم بگویید
کمک‌مربی سپاهان گفت: فردا سه تیم با هم بازی دارند، یک تیم داوری هم است، امیدواریم که فردا هر سه تیم عادلانه بازی کنند.

فردا 3 تیم با هم رقابت‌می‌کنند/ از گل‌های زده سپاهان هم بگویید

کمک‌مربی سپاهان گفت: فردا سه تیم با هم بازی دارند، یک تیم داوری هم است، امیدواریم که فردا هر سه تیم عادلانه بازی کنند.
فردا 3 تیم با هم رقابت‌می‌کنند/ از گل‌های زده سپاهان هم بگویید