فردا تکمیل ظرفیت گروه پزشکی آغاز می‌شود

Home / فردا تکمیل ظرفیت گروه پزشکی آغاز می‌شود

فردا تکمیل ظرفیت گروه پزشکی آغاز می‌شود
فرصت مجدد انتخاب رشته برای داوطلبان گروه پزشکی کنکور سراسری سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی از فردا فراهم می‌شود.

فردا تکمیل ظرفیت گروه پزشکی آغاز می‌شود

فرصت مجدد انتخاب رشته برای داوطلبان گروه پزشکی کنکور سراسری سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی از فردا فراهم می‌شود.
فردا تکمیل ظرفیت گروه پزشکی آغاز می‌شود