فراکسیون مستقلین ولایی از وزیر پیشنهادی صمت اعلام حمایت کرد

Home / فراکسیون مستقلین ولایی از وزیر پیشنهادی صمت اعلام حمایت کرد

فراکسیون مستقلین ولایی از وزیر پیشنهادی صمت اعلام حمایت کرد
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی از اعلام حمایت فراکسیون متبوعش از وزیر پیشنهادی صمت خبرداد.

فراکسیون مستقلین ولایی از وزیر پیشنهادی صمت اعلام حمایت کرد

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی از اعلام حمایت فراکسیون متبوعش از وزیر پیشنهادی صمت خبرداد.
فراکسیون مستقلین ولایی از وزیر پیشنهادی صمت اعلام حمایت کرد