فراخوان جمع‌‌آوری کمک هزینه تهیه غذا برای مردم یمن منتشر کرد

Home / فراخوان جمع‌‌آوری کمک هزینه تهیه غذا برای مردم یمن منتشر کرد

فراخوان جمع‌‌آوری کمک هزینه تهیه غذا برای مردم یمن منتشر کرد
اتحادیه امت واحده برای تهیه غذا برای مقابله با قحطی بی‌سابقه مردم مظلوم یمن فراخوان کمک مردمی منتشر کرده‌اند.

فراخوان جمع‌‌آوری کمک هزینه تهیه غذا برای مردم یمن منتشر کرد

اتحادیه امت واحده برای تهیه غذا برای مقابله با قحطی بی‌سابقه مردم مظلوم یمن فراخوان کمک مردمی منتشر کرده‌اند.
فراخوان جمع‌‌آوری کمک هزینه تهیه غذا برای مردم یمن منتشر کرد