فراخوان اولین جشنواره کتاب انقلاب در دانشگاه آزاد اسلامی

Home / فراخوان اولین جشنواره کتاب انقلاب در دانشگاه آزاد اسلامی

فراخوان اولین جشنواره کتاب انقلاب در دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تجلیل از پژوهشگران و ترویج آثار پژوهشی در حوزه انقلاب اسلامی و اندیشه رهبران انقلاب، اولین جشنواره کتاب انقلاب را برگزار می‌کند.

فراخوان اولین جشنواره کتاب انقلاب در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تجلیل از پژوهشگران و ترویج آثار پژوهشی در حوزه انقلاب اسلامی و اندیشه رهبران انقلاب، اولین جشنواره کتاب انقلاب را برگزار می‌کند.
فراخوان اولین جشنواره کتاب انقلاب در دانشگاه آزاد اسلامی