فرآیند انتخاب شهردار تا زمان تعیین تکلیف استفساریه مجلس متوقف شود

Home / فرآیند انتخاب شهردار تا زمان تعیین تکلیف استفساریه مجلس متوقف شود

فرآیند انتخاب شهردار تا زمان تعیین تکلیف استفساریه مجلس متوقف شود
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شورا برای حفظ شهردار انسجام دارد، پیشنهاد کرد تا زمان تعیین تکلیف استفساریه مجلس فرآیند انتخاب شهردار متوقف شود.

فرآیند انتخاب شهردار تا زمان تعیین تکلیف استفساریه مجلس متوقف شود

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شورا برای حفظ شهردار انسجام دارد، پیشنهاد کرد تا زمان تعیین تکلیف استفساریه مجلس فرآیند انتخاب شهردار متوقف شود.
فرآیند انتخاب شهردار تا زمان تعیین تکلیف استفساریه مجلس متوقف شود