فدراسیون ورزش‌ دانشگاهی باید زیر نظر وزارت ورزش و جوانان باشد

Home / فدراسیون ورزش‌ دانشگاهی باید زیر نظر وزارت ورزش و جوانان باشد

فدراسیون ورزش‌ دانشگاهی باید زیر نظر وزارت ورزش و جوانان باشد
مدیر کل تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت انتقال فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد.

فدراسیون ورزش‌ دانشگاهی باید زیر نظر وزارت ورزش و جوانان باشد

مدیر کل تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت انتقال فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد.
فدراسیون ورزش‌ دانشگاهی باید زیر نظر وزارت ورزش و جوانان باشد