فدراسیون بسکتبال باید از تیم‌ها تضمین بگیرد

Home / فدراسیون بسکتبال باید از تیم‌ها تضمین بگیرد

فدراسیون بسکتبال باید از تیم‌ها تضمین بگیرد
عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال گفت: برای آنکه تیم‌های حاضر در لیگ برتر قدرت انصراف دادن را نداشته باشند باید از آنها تضمین گرفته شود.

فدراسیون بسکتبال باید از تیم‌ها تضمین بگیرد

عضو کمیته فنی فدراسیون بسکتبال گفت: برای آنکه تیم‌های حاضر در لیگ برتر قدرت انصراف دادن را نداشته باشند باید از آنها تضمین گرفته شود.
فدراسیون بسکتبال باید از تیم‌ها تضمین بگیرد