فتنه جدید انفعال مدیران و شرطی‌کردن کشور است

Home / فتنه جدید انفعال مدیران و شرطی‌کردن کشور است

فتنه جدید انفعال مدیران و شرطی‌کردن کشور است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی فتنه جدید را انفعال مدیران و شرطی‌کردن کشور دانست.

فتنه جدید انفعال مدیران و شرطی‌کردن کشور است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی فتنه جدید را انفعال مدیران و شرطی‌کردن کشور دانست.
فتنه جدید انفعال مدیران و شرطی‌کردن کشور است