فاصله اکتشاف و توسعه میادین مشترک نفتی باید به‌شدت کاهش یابد

Home / فاصله اکتشاف و توسعه میادین مشترک نفتی باید به‌شدت کاهش یابد

فاصله اکتشاف و توسعه میادین مشترک نفتی باید به‌شدت کاهش یابد
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: تا زمانی‌که فاصله بین اکتشاف و توسعه در میادین مشترک نفتی در کشور کاهش پیدا نکند، نباید میدان‌های مشترک نفتی را کشف کنیم.

فاصله اکتشاف و توسعه میادین مشترک نفتی باید به‌شدت کاهش یابد

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: تا زمانی‌که فاصله بین اکتشاف و توسعه در میادین مشترک نفتی در کشور کاهش پیدا نکند، نباید میدان‌های مشترک نفتی را کشف کنیم.
فاصله اکتشاف و توسعه میادین مشترک نفتی باید به‌شدت کاهش یابد