غنی با خروج ناگهانی سربازان آمریکا از افغانستان مخالفت کرد

Home / غنی با خروج ناگهانی سربازان آمریکا از افغانستان مخالفت کرد

غنی با خروج ناگهانی سربازان آمریکا از افغانستان مخالفت کرد
رئیس‌جمهور افغانستان، در نامه‌ای به همتای آمریکایی خود، از وی خواست که در خروج ناگهانی نیروهایش از افغانستان تجدیدنظر کند.

غنی با خروج ناگهانی سربازان آمریکا از افغانستان مخالفت کرد

رئیس‌جمهور افغانستان، در نامه‌ای به همتای آمریکایی خود، از وی خواست که در خروج ناگهانی نیروهایش از افغانستان تجدیدنظر کند.
غنی با خروج ناگهانی سربازان آمریکا از افغانستان مخالفت کرد