غم جبهه، غصه خانه و اراده پولادین

Home / غم جبهه، غصه خانه و اراده پولادین

غم جبهه، غصه خانه و اراده پولادین
وقتی کاظم به تهران رسید، من در بیمارستان بودم و بچه هم سقط شده بود.

غم جبهه، غصه خانه و اراده پولادین

وقتی کاظم به تهران رسید، من در بیمارستان بودم و بچه هم سقط شده بود.
غم جبهه، غصه خانه و اراده پولادین