غرب‌ستیزی و مبارزه با استکبار محور سخنان دیدار با رهبر انقلاب

Home / غرب‌ستیزی و مبارزه با استکبار محور سخنان دیدار با رهبر انقلاب

غرب‌ستیزی و مبارزه با استکبار محور سخنان دیدار با رهبر انقلاب
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی(ره) در دیدار با رهبر معظم انقلاب به ایراد سخنرانی حول محورهای غرب‌ستیزی و مبارزه با استکبار خواهد پرداخت.

غرب‌ستیزی و مبارزه با استکبار محور سخنان دیدار با رهبر انقلاب

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی(ره) در دیدار با رهبر معظم انقلاب به ایراد سخنرانی حول محورهای غرب‌ستیزی و مبارزه با استکبار خواهد پرداخت.
غرب‌ستیزی و مبارزه با استکبار محور سخنان دیدار با رهبر انقلاب