عمده زنان روستایی سرپرست خانوار بافندگان فرش هستند

Home / عمده زنان روستایی سرپرست خانوار بافندگان فرش هستند

عمده زنان روستایی سرپرست خانوار بافندگان فرش هستند
رئیس هیئت‌مدیره صندوق کارآفرینی امید گفت: عمده مددجویان و هم‌چنین عمده زنان روستایی سرپرست خانوار بافندگان فرش ایرانی هستند.

عمده زنان روستایی سرپرست خانوار بافندگان فرش هستند

رئیس هیئت‌مدیره صندوق کارآفرینی امید گفت: عمده مددجویان و هم‌چنین عمده زنان روستایی سرپرست خانوار بافندگان فرش ایرانی هستند.
عمده زنان روستایی سرپرست خانوار بافندگان فرش هستند