علی هاشمی چگونه سردار هور شد؟

Home / علی هاشمی چگونه سردار هور شد؟

علی هاشمی چگونه سردار هور شد؟
شهید هاشمی هم در مسائل فکری و فرهنگی و هم در مسائل نظامی و استراتژیک صاحب‌نظر بود.

علی هاشمی چگونه سردار هور شد؟

شهید هاشمی هم در مسائل فکری و فرهنگی و هم در مسائل نظامی و استراتژیک صاحب‌نظر بود.
علی هاشمی چگونه سردار هور شد؟