علیاری آخرین شانس کسب مدال کشتی فرنگی

Home / علیاری آخرین شانس کسب مدال کشتی فرنگی

علیاری آخرین شانس کسب مدال کشتی فرنگی
فرنگی‌کار وزن 97 کیلوگرم کشورمان به عنوان آخرین شانس مدال ایران راهی گروه بازنده‌ها شد.

علیاری آخرین شانس کسب مدال کشتی فرنگی

فرنگی‌کار وزن 97 کیلوگرم کشورمان به عنوان آخرین شانس مدال ایران راهی گروه بازنده‌ها شد.
علیاری آخرین شانس کسب مدال کشتی فرنگی