علل ممنوعیت حضور ایران در نمایشگاه‌های غذایی خارجی

Home / علل ممنوعیت حضور ایران در نمایشگاه‌های غذایی خارجی

علل ممنوعیت حضور ایران در نمایشگاه‌های غذایی خارجی
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران گفت: ممنوعیت حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی سیال 2018 پاریس-فرانسه رفتاری غیرحرفه‌ای است.

علل ممنوعیت حضور ایران در نمایشگاه‌های غذایی خارجی

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران گفت: ممنوعیت حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی سیال 2018 پاریس-فرانسه رفتاری غیرحرفه‌ای است.
علل ممنوعیت حضور ایران در نمایشگاه‌های غذایی خارجی