عضو ناظر در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد

Home / عضو ناظر در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد

عضو ناظر در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری را انتخاب کردند.

عضو ناظر در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری را انتخاب کردند.
عضو ناظر در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شد