عزم جدی دانشگاهیان برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

Home / عزم جدی دانشگاهیان برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

عزم جدی دانشگاهیان برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در مجموعه دانشگاهی عزم جدی و همچنین توانمندی برای حرکت به‌سمت تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت وجود دارد.

عزم جدی دانشگاهیان برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در مجموعه دانشگاهی عزم جدی و همچنین توانمندی برای حرکت به‌سمت تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت وجود دارد.
عزم جدی دانشگاهیان برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت