ظریف وعده داد تا ترامپ را غافلگیر کند

Home / ظریف وعده داد تا ترامپ را غافلگیر کند

ظریف وعده داد تا ترامپ را غافلگیر کند
ظریف ترامپ را تهدید به عمل متقابل کرد.

ظریف وعده داد تا ترامپ را غافلگیر کند

ظریف ترامپ را تهدید به عمل متقابل کرد.
ظریف وعده داد تا ترامپ را غافلگیر کند