ظریف با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کرد

Home / ظریف با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کرد

ظریف با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کرد
وزیر امور خارجه کشورمان که در ایتالیا حضور دارد با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار و گفتگو کرد.

ظریف با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان که در ایتالیا حضور دارد با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار و گفتگو کرد.
ظریف با رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا دیدار کرد