ضرورت همراه داشتن روادید جهت خروج از کشور/ اولویت تأمین امنیت زائران اربعین است

Home / ضرورت همراه داشتن روادید جهت خروج از کشور/ اولویت تأمین امنیت زائران اربعین است

ضرورت همراه داشتن روادید جهت خروج از کشور/ اولویت تأمین امنیت زائران اربعین است
فرمانده یگان‌های ویژه ناجا کنترل جمعیت و تأمین امنیت زائران را از اولویت‌های یگان ویژه در اربعین امسال عنوان کرد.

ضرورت همراه داشتن روادید جهت خروج از کشور/ اولویت تأمین امنیت زائران اربعین است

فرمانده یگان‌های ویژه ناجا کنترل جمعیت و تأمین امنیت زائران را از اولویت‌های یگان ویژه در اربعین امسال عنوان کرد.
ضرورت همراه داشتن روادید جهت خروج از کشور/ اولویت تأمین امنیت زائران اربعین است