ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان نخبه فرهنگی

Home / ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان نخبه فرهنگی

ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان نخبه فرهنگی
نفر دوم جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشگاه آزاد اسلامی خواستار تشکیل بانک اطلاعات دانشجویان نخبه فرهنگی کشور شد تا در مواقع حساس مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان نخبه فرهنگی

نفر دوم جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشگاه آزاد اسلامی خواستار تشکیل بانک اطلاعات دانشجویان نخبه فرهنگی کشور شد تا در مواقع حساس مورد استفاده قرار گیرد.
ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان نخبه فرهنگی