صادقی:شبانه مانند دزدان و آدم ربایان جوار منزل من کمین کرده بودند/ لاریجانی:شما آبروی یک مسلمان را ریختید

Home / صادقی:شبانه مانند دزدان و آدم ربایان جوار منزل من کمین کرده بودند/ لاریجانی:شما آبروی یک مسلمان را ریختید

صادقی:شبانه مانند دزدان و آدم ربایان جوار منزل من کمین کرده بودند/ لاریجانی:شما آبروی یک مسلمان را ریختید

صادقی:شبانه مانند دزدان و آدم ربایان جوار منزل من کمین کرده بودند/ لاریجانی:شما آبروی یک مسلمان را ریختید

صادقی:شبانه مانند دزدان و آدم ربایان جوار منزل من کمین کرده بودند/ لاریجانی:شما آبروی یک مسلمان را ریختید