صادرکنندگان و واردکنندگان از دستورالعمل‌های دولتی آسیب می‌بینند

Home / صادرکنندگان و واردکنندگان از دستورالعمل‌های دولتی آسیب می‌بینند

صادرکنندگان و واردکنندگان از دستورالعمل‌های دولتی آسیب می‌بینند
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: کاهش نرخ ارز، نتوانست مشکل واردکنندگان و صادرکنندگان کشور را حل کند.

صادرکنندگان و واردکنندگان از دستورالعمل‌های دولتی آسیب می‌بینند

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: کاهش نرخ ارز، نتوانست مشکل واردکنندگان و صادرکنندگان کشور را حل کند.
صادرکنندگان و واردکنندگان از دستورالعمل‌های دولتی آسیب می‌بینند