صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد

Home / صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد

صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد
کارشناس انرژی گفت: ماهیت نفت ایران به‌گونه‌ای است که میزان صادرات آن هیچ موقع صفر نخواهد شد.

صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد

کارشناس انرژی گفت: ماهیت نفت ایران به‌گونه‌ای است که میزان صادرات آن هیچ موقع صفر نخواهد شد.
صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد