شکست گرایی و نوری مقابل حریفان

Home / شکست گرایی و نوری مقابل حریفان

شکست گرایی و نوری مقابل حریفان
نمایندگان کشتی ایران با شکست برابر حریفان فرصت حضور در دیدار نهایی را از دست دادند.

شکست گرایی و نوری مقابل حریفان

نمایندگان کشتی ایران با شکست برابر حریفان فرصت حضور در دیدار نهایی را از دست دادند.
شکست گرایی و نوری مقابل حریفان