شهید «نورخدا» تکاوری است که به خیل عظیم شهدا پیوست

Home / شهید «نورخدا» تکاوری است که به خیل عظیم شهدا پیوست

شهید «نورخدا» تکاوری است که به خیل عظیم شهدا پیوست
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت سید نورخدا موسوی را تسلیت گفت و نوشت: آن تکاور قهرمان اینک به خیل عظیم شهدا پیوسته و در جوار دیگر شهیدان مأوی گرفته است.

شهید «نورخدا» تکاوری است که به خیل عظیم شهدا پیوست

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت سید نورخدا موسوی را تسلیت گفت و نوشت: آن تکاور قهرمان اینک به خیل عظیم شهدا پیوسته و در جوار دیگر شهیدان مأوی گرفته است.
شهید «نورخدا» تکاوری است که به خیل عظیم شهدا پیوست