شهادت 2 مأمور ناجا در درگیری با قاچاقچیان در کرمان

Home / شهادت 2 مأمور ناجا در درگیری با قاچاقچیان در کرمان

شهادت 2 مأمور ناجا در درگیری با قاچاقچیان در کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان از درگیری مسلحانه مأموران انتظامی شهرستان بردسیر با قاچاقچیان مسلح و شهادت دو مأمور انتظامی پاسگاه گلزار بردسیر خبر داد.

شهادت 2 مأمور ناجا در درگیری با قاچاقچیان در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از درگیری مسلحانه مأموران انتظامی شهرستان بردسیر با قاچاقچیان مسلح و شهادت دو مأمور انتظامی پاسگاه گلزار بردسیر خبر داد.
شهادت 2 مأمور ناجا در درگیری با قاچاقچیان در کرمان