شهادت در آسمان با لباس روحانیت

Home / شهادت در آسمان با لباس روحانیت

شهادت در آسمان با لباس روحانیت
آرزوی شهید محلاتی این بود که با لباس روحانیت شهید شده و با همان لباس هم به خاک سپرده شود.

شهادت در آسمان با لباس روحانیت

آرزوی شهید محلاتی این بود که با لباس روحانیت شهید شده و با همان لباس هم به خاک سپرده شود.
شهادت در آسمان با لباس روحانیت