شناخت برتری خفیف برای رسیدن به کامیابی بزرگ

Home / شناخت برتری خفیف برای رسیدن به کامیابی بزرگ

شناخت برتری خفیف برای رسیدن به کامیابی بزرگ
نویسنده کتاب برتری خفیف بر این اعتقاد است که ارزیابی مجدد انتخاب‌های ظاهراً بی‌اهمیت روزانه، رمز موفقیت در هر کاری است.

شناخت برتری خفیف برای رسیدن به کامیابی بزرگ

نویسنده کتاب برتری خفیف بر این اعتقاد است که ارزیابی مجدد انتخاب‌های ظاهراً بی‌اهمیت روزانه، رمز موفقیت در هر کاری است.
شناخت برتری خفیف برای رسیدن به کامیابی بزرگ