شرکت‌های استارت‌آپی به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک می‌کنند

Home / شرکت‌های استارت‌آپی به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک می‌کنند

شرکت‌های استارت‌آپی به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک می‌کنند
رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: از فعالیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب حمایت می‌کنیم و از حضور نیروهای نوآور استقبال خواهیم کرد.

شرکت‌های استارت‌آپی به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک می‌کنند

رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: از فعالیت استارت‌آپ‌های بیمه‌ای در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب حمایت می‌کنیم و از حضور نیروهای نوآور استقبال خواهیم کرد.
شرکت‌های استارت‌آپی به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک می‌کنند