شرایط جدید برای انتقال پول از اول آذر/ جبران خسارت بر عهده بانک‌هاست

Home / شرایط جدید برای انتقال پول از اول آذر/ جبران خسارت بر عهده بانک‌هاست

شرایط جدید برای انتقال پول از اول آذر/ جبران خسارت بر عهده بانک‌هاست
طبق دستورالعمل بانک مرکزی از اول آذرماه رمز دوم ایستا و پویا کارت‌های بانکی برای انتقال پول به مشتریان ارائه می‌شود.

شرایط جدید برای انتقال پول از اول آذر/ جبران خسارت بر عهده بانک‌هاست

طبق دستورالعمل بانک مرکزی از اول آذرماه رمز دوم ایستا و پویا کارت‌های بانکی برای انتقال پول به مشتریان ارائه می‌شود.
شرایط جدید برای انتقال پول از اول آذر/ جبران خسارت بر عهده بانک‌هاست