شاید حکم حناچی به‌خاطر برادرش صادر نشده است

Home / شاید حکم حناچی به‌خاطر برادرش صادر نشده است

شاید حکم حناچی به‌خاطر برادرش صادر نشده است
رئیس شورای عالی استان‌ها تأخیر در صدور حکم شهرداری حناچی از سوی وزارت کشور را احتمالاً به‌دلیل همکاری برادر وی با یکی از گروهک‌های تروریستی عنوان کرد.

شاید حکم حناچی به‌خاطر برادرش صادر نشده است

رئیس شورای عالی استان‌ها تأخیر در صدور حکم شهرداری حناچی از سوی وزارت کشور را احتمالاً به‌دلیل همکاری برادر وی با یکی از گروهک‌های تروریستی عنوان کرد.
شاید حکم حناچی به‌خاطر برادرش صادر نشده است