سیگار کشیدن در بارداری منجر به بلوغ زودرس جنین می‌شود

Home / سیگار کشیدن در بارداری منجر به بلوغ زودرس جنین می‌شود

سیگار کشیدن در بارداری منجر به بلوغ زودرس جنین می‌شود
نتایج یک بررسی جدید که توسط محققان دانشگاه واشنگتن صورت گرفته نشان داده است، استعمال سیگار در دوره بارداری منجر به بلوغ زودرس نوزاد می‌شود.

سیگار کشیدن در بارداری منجر به بلوغ زودرس جنین می‌شود

نتایج یک بررسی جدید که توسط محققان دانشگاه واشنگتن صورت گرفته نشان داده است، استعمال سیگار در دوره بارداری منجر به بلوغ زودرس نوزاد می‌شود.
سیگار کشیدن در بارداری منجر به بلوغ زودرس جنین می‌شود