سیستم یارانه‌ای به معضل برای کشور تبدیل‌شده است

Home / سیستم یارانه‌ای به معضل برای کشور تبدیل‌شده است

سیستم یارانه‌ای به معضل برای کشور تبدیل‌شده است
رئیس اتاق ایران درباره قیمت حامل‌های انرژی و یارانه گفت: سیستم یارانه‌ای خود یک معضل برای کشور است، ما یارانه‌ها را بیشتر در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهیم.

سیستم یارانه‌ای به معضل برای کشور تبدیل‌شده است

رئیس اتاق ایران درباره قیمت حامل‌های انرژی و یارانه گفت: سیستم یارانه‌ای خود یک معضل برای کشور است، ما یارانه‌ها را بیشتر در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهیم.
سیستم یارانه‌ای به معضل برای کشور تبدیل‌شده است