سیستم افزایش بازدهی خشک‌کن‌های خورشیدی اختراع شد

Home / سیستم افزایش بازدهی خشک‌کن‌های خورشیدی اختراع شد

سیستم افزایش بازدهی خشک‌کن‌های خورشیدی اختراع شد
دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر در ابداعی جدید موفق به اختراع سیستم افزایش بازدهی خشک‌کن‌های خورشیدی با استفاده از مواد تغییر فازدهنده شد.

سیستم افزایش بازدهی خشک‌کن‌های خورشیدی اختراع شد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر در ابداعی جدید موفق به اختراع سیستم افزایش بازدهی خشک‌کن‌های خورشیدی با استفاده از مواد تغییر فازدهنده شد.
سیستم افزایش بازدهی خشک‌کن‌های خورشیدی اختراع شد