سیاست بسیج خدمت‌رسانی به مردم در قالب طرح‌های اعتلایی است

Home / سیاست بسیج خدمت‌رسانی به مردم در قالب طرح‌های اعتلایی است

سیاست بسیج خدمت‌رسانی به مردم در قالب طرح‌های اعتلایی است
فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) کرج گفت: سیاست بسیج، خدمت‌رسانی به مردم در قالب طرح‌های اعتلایی است.

سیاست بسیج خدمت‌رسانی به مردم در قالب طرح‌های اعتلایی است

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) کرج گفت: سیاست بسیج، خدمت‌رسانی به مردم در قالب طرح‌های اعتلایی است.
سیاست بسیج خدمت‌رسانی به مردم در قالب طرح‌های اعتلایی است