سکته اقتصادی سانچز در مادرید

Home / سکته اقتصادی سانچز در مادرید

سکته اقتصادی سانچز در مادرید
تشدید اعتراضات ضد دولتی در کشورهای مختلف اروپا و رسیدن آن به اسپانیا، موقعیت نخست‌وزیر این کشور را بسیار شکننده کرده است.

سکته اقتصادی سانچز در مادرید

تشدید اعتراضات ضد دولتی در کشورهای مختلف اروپا و رسیدن آن به اسپانیا، موقعیت نخست‌وزیر این کشور را بسیار شکننده کرده است.
سکته اقتصادی سانچز در مادرید