سپند امیر سلیمانی با «دردانه‌های خلیج» می‌آید

Home /  سپند امیر سلیمانی با «دردانه‌های خلیج» می‌آید

 سپند امیر سلیمانی با «دردانه‌های خلیج» می‌آید
سپند امیر سلیمانی از حضورش در سریال «دردانه‌های خلیج» خبر داد.

 سپند امیر سلیمانی با «دردانه‌های خلیج» می‌آید

سپند امیر سلیمانی از حضورش در سریال «دردانه‌های خلیج» خبر داد.
 سپند امیر سلیمانی با «دردانه‌های خلیج» می‌آید