سوفی و دیوانه اثری انسان‌مدار است

Home / سوفی و دیوانه اثری انسان‌مدار است

سوفی و دیوانه اثری انسان‌مدار است
یک منتقد و مدرس سینما معتقد است که فیلم سینمایی سوفی و دیوانه اثری انسان‌مدار و تاثیرگذار است.

سوفی و دیوانه اثری انسان‌مدار است

یک منتقد و مدرس سینما معتقد است که فیلم سینمایی سوفی و دیوانه اثری انسان‌مدار و تاثیرگذار است.
سوفی و دیوانه اثری انسان‌مدار است