سوریه اجازه نمی‌دهد ادلب به غارهای جدید تروریست‌ها تبدیل شود

Home / سوریه اجازه نمی‌دهد ادلب به غارهای جدید تروریست‌ها تبدیل شود

سوریه اجازه نمی‌دهد ادلب به غارهای جدید تروریست‌ها تبدیل شود
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که دولتش اجازه نخواهد داد تا استان ادلب به غارهای جدیدی برای تروریست‌ها تبدیل شود.

سوریه اجازه نمی‌دهد ادلب به غارهای جدید تروریست‌ها تبدیل شود

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که دولتش اجازه نخواهد داد تا استان ادلب به غارهای جدیدی برای تروریست‌ها تبدیل شود.
سوریه اجازه نمی‌دهد ادلب به غارهای جدید تروریست‌ها تبدیل شود