سواد حقوقی کودک منتشر شد

Home / سواد حقوقی کودک منتشر شد

سواد حقوقی کودک منتشر شد
انتشارات مدرسه برای آشنایی با حقوق کودکان و دانش‌آموزان از پیش‌دبستانی تا دبیرستان و قوانین مرتبط به آن کتابی با عنوان «سواد حقوقی کودک» منتشر کرده است.

سواد حقوقی کودک منتشر شد

انتشارات مدرسه برای آشنایی با حقوق کودکان و دانش‌آموزان از پیش‌دبستانی تا دبیرستان و قوانین مرتبط به آن کتابی با عنوان «سواد حقوقی کودک» منتشر کرده است.
سواد حقوقی کودک منتشر شد