سوابق استاندار بومی سیستان و بلوچستان

Home / سوابق استاندار بومی سیستان و بلوچستان

سوابق استاندار بومی سیستان و بلوچستان
احمدعلی موهبتی استاندار جدید سیستان و بلوچستان در سوابقش تربیت حیدریه، مشهدمقدس دیده می‌شود.

سوابق استاندار بومی سیستان و بلوچستان

احمدعلی موهبتی استاندار جدید سیستان و بلوچستان در سوابقش تربیت حیدریه، مشهدمقدس دیده می‌شود.
سوابق استاندار بومی سیستان و بلوچستان