سه دختر حوا چه می‌خواهند؟

Home / سه دختر حوا چه می‌خواهند؟

سه دختر حوا چه می‌خواهند؟
الیف شافاک در رمان سه دختر حوا داستان زندگی سه دختر به نام های پری، مونا و شیرین را روایت می‌کند.

سه دختر حوا چه می‌خواهند؟

الیف شافاک در رمان سه دختر حوا داستان زندگی سه دختر به نام های پری، مونا و شیرین را روایت می‌کند.
سه دختر حوا چه می‌خواهند؟