سنجش میزان خشکسالی با داده‌های ماهواره‌ای

Home / سنجش میزان خشکسالی با داده‌های ماهواره‌ای

سنجش میزان خشکسالی با داده‌های ماهواره‌ای
نرم‌افزار شرکت میرامپ با استفاده از سنجش کلیه مناطق آبخیز، میزان خشکسالی را گزارش می‌دهد.

سنجش میزان خشکسالی با داده‌های ماهواره‌ای

نرم‌افزار شرکت میرامپ با استفاده از سنجش کلیه مناطق آبخیز، میزان خشکسالی را گزارش می‌دهد.
سنجش میزان خشکسالی با داده‌های ماهواره‌ای