سقوط جت آموزشی در کراسنودار روسیه

Home / سقوط جت آموزشی در کراسنودار روسیه

سقوط جت آموزشی در کراسنودار روسیه
یک فروند جت آموزشی نیروی هوایی روسیه در شهر کراسنودار سقوط کرد.

سقوط جت آموزشی در کراسنودار روسیه

یک فروند جت آموزشی نیروی هوایی روسیه در شهر کراسنودار سقوط کرد.
سقوط جت آموزشی در کراسنودار روسیه